Algemene voorwaarden

1. Definities

In deze Algemene Voorwaarden worden de navolgende begrippen gehanteerd.

1.1 Mastilo Studios: gevestigd aan de Parkweg 24 te Ede, VOF gerund door Jeroen Derks en Lina Derks, hierna te noemen Mastilo Studios.

1.2 Opdrachtgever: de natuurlijke persoon, die een opdracht verstrekt aan Mastilo Studios tot het laten aanbrengen van een piercing of tatoeage die door Mastilo Studios wordt behandeld of aan wie Mastilo Studios producten of diensten levert.

1.3 Overeenkomst: elke overeenkomst tussen Mastilo Studios en Opdrachtgever tot levering van producten of diensten, waaronder begrepen het laten aanbrengen van een piercing of tatoeage.

2. Toepasselijkheid

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Mastilo Studios en Opdrachtgever, waarbij Mastilo Studios als (potentieel) verkoper en/of leverancier van producten en/of diensten optreedt. Van deze Algemene Voorwaarden kan slechts schriftelijk en met uitdrukkelijke instemming van Mastilo Studios worden afgeweken.

2.2 Alle leveringen van producten en/of diensten door Mastilo Studios worden geleverd door, onder contract lopende tatoeëerders of piercers of afzonderlijke handelende personen ingeschakeld door Mastilo Studios zoals gast tatoeëerders of piercers 

2.3 De Opdrachtgever die een Overeenkomst met Mastilo Studios aangaat, gaat uitdrukkelijk akkoord met deze door Mastilo Studios gehanteerde Algemene Voorwaarden.

2.4 Middels het doen van een aanbetaling bij Mastilo Studios gaat de Opdrachtgever uitdrukkelijk akkoord met deze Algemene Voorwaarden.

3. Eigen verantwoording en eigen risico

3.1 Alle opdrachten van Opdrachtgever aan Mastilo Studios worden verstrekt onder eigen verantwoording en voor eigen risico van Opdrachtgever.

3.2 Door opdracht te geven aan Mastilo Studios tot het aanbrengen van een tatoeage of piercing verklaart opdrachtgever bekend te zijn met alle mogelijke gevolgen van de behandeling, waaronder begrepen medische, psychische en maatschappelijke gevolgen. Het is opdrachtgever bekend dat de door of namens Mastilo Studios aangebrachte lichaamsversieringen niet gegarandeerd, volledig of op cosmetisch aantrekkelijke wijze kunnen worden verwijderd.

3.3 Opdrachtgever staat er voor in dat hij/zij de leeftijd van 16 jaar of ouder heeft en zijn/haar besluit om een tatoeage of piercing door Mastilo Studios te laten aanbrengen weloverwogen heeft genomen.

3.4 In het geval de persoon die door Mastilo Studios wenst te worden behandeld in de leeftijd onder 16 jaar is, vindt de behandeling/levering door Mastilo Studios uitsluitend plaats met schriftelijke toestemming en in aanwezigheid van diens ouder of verzorger. In dat geval geldt de ouder/verzorger als opdrachtgever.

3.5 Mastilo Studios behandelt geen kinderen jonger dan 12 jaar, ook niet met toestemming van ouder/verzorger. Hierop geldt een uitzondering voor het aanbrengen van piercings in de oorlellen bij kinderen vanaf 6 jaar.

3.6 Mastilo Studios heeft altijd het recht om aan opdrachtgever te vragen een geldig legitimatiebewijs te tonen, daarvan kopieën te maken en te bewaren. Indien de opdrachtgever geen geldig legitimatiebewijs toont heeft Mastilo Studios het recht de opdracht te weigeren.

3.7 Mastilo Studios heeft het recht een persoon/opdrachtgever te weigeren tot behandeling indien een sterk vermoeden heerst van voorafgaand alcohol of drugsgebruik.

4. Aansprakelijkheid

4.1 Door opdracht te geven aan Mastilo Studios erkent opdrachtgever dat Mastilo Studios een inspanningsverbintenis heeft. Mastilo Studios zal zich naar beste kunnen inspannen om het beoogde resultaat te bereiken. Mastilo Studios kan niet garanderen dat het beoogde resultaat daadwerkelijk wordt bereikt. Mastilo Studios is niet aansprakelijk voor het niet of niet volledig bereiken van het beoogde resultaat en evenmin voor schade die zou kunnen ontstaan als gevolg van een behandeling, tenzij vaststaat dat de schade aan haar opzet of grove schuld is te wijten.

4.2 Voor het geval Mastilo Studios aansprakelijk wordt bevonden voor enige door opdrachtgever geleden schade, wordt de schadevergoeding beperkt tot het bedrag dat Mastilo Studios voor de betreffende levering van producten of diensten aan opdrachtgever in rekening heeft gebracht.

4.3 Elk recht op schadevergoeding vervalt in ieder geval voor zover opdrachtgever niet direct na het ontstaan van de schade maatregelen heeft genomen om de schade te beperken. Respectievelijk meer of andere schade te voorkomen, alsmede Mastilo Studios terzake niet zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk op de hoogte heeft gesteld van alle terzake relevante informatie.

4.4 Mastilo Studios bedingt alle wettelijke en contractuele verweermiddelen, welke zij ter afwering van haar eigen aansprakelijkheid jegens opdrachtgever kan inroepen, mede ten behoeve van haar medewerkers en eventuele derden voor wier gedragingen zij ingevolge de wet aansprakelijk zou zijn.

5: Garantie

5.1 Aanbetalingen welke geschieden bij het maken van een afspraak worden in geen enkel geval vergoed. De gedane aanbetaling wordt na de behandeling in mindering gebracht van de door Mastilo Studios en opdrachtgever overeengekomen koopsom.

5.2 Indien opdrachtgever een ingeplande tattoo afspraak wenst te verzetten, dient de opdrachtgever Mastilo Studios ten minste 24 uur voorafgaand deze afspraak hiervan in kennis te stellen. Indien opdrachtgever een ingeplande piercing afspraak wenst te verzetten, dient de opdrachtgever Mastilo Studios ten minste 6 uur voorafgaand deze afspraak hiervan in kennis te stellen.

5.3 Ter aanvulling op het in artikel 5.2 gestelde verbindt de opdrachtgever, bij de terkennisstelling aan Mastilo Studios de ingeplande afspraak te willen verzetten in minder dan 24 uur (6 uur voor piercing afspraken) voorafgaand deze afspraak, zich tot het binnen 14 dagen betalen van 50% van de overeengekomen koopsom aan Mastilo Studios.

5.4 Indien zich binnen 3 maanden na het plaatsen van een tattoeage bij opdrachtgever de wens opdoet tot bijwerking hiervan bedt Mastilo Studios dit na voorafgaand overleg eenmalig kosteloos aan. Dit echter onder voorbehoud indien er zichtbaar onvoldoende is gehouden aan de bijgesloten nazorg instructies.

6: Slotbepaling

6.1 Deze algemene voorwaarden worden mede bedongen ten behoeve van alle medewerkers van Mastilo Studios en niet haar voor de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde derden. Dit beding kan nimmer worden verstaan als enige erkenning dat de bedoelde medewerkers voor de uitvoering van de overeenkomst op persoonlijke titel hebben gehandeld.

6.2 Indien en voor zover op grond van de redelijkheid en billijkheid of het onredelijk bezwarende karakter op enige bepaling in deze algemene voorwaarden geen beroep kan worden gedaan, komt aan die bepaling qua inhoud en strekking een zoveel mogelijk overeenkomstige betekenis toe, zodat daarop wel een beroep kan worden gedaan. Tot het aanbrengen van een tatoeage of piercing verklaart opdrachtgever bekend te zijn met alle mogelijke gevolgen van de behandeling, waaronder begrepen medische, psychische en maatschappelijke gevolgen. Het is opdrachtgever bekend dat de door of namens Mastilo Studios aangebrachte lichaamsversieringen niet gegarandeerd, volledig of op cosmetisch aantrekkelijke wijze kunnen worden verwijderd.

6.3 Opdrachtgever staat er voor in dat hij/zij de leeftijd van 16 jaar of ouder heeft en zijn/haar besluit om een tatoeage of piercing door Mastilo Studios te laten aanbrengen weloverwogen heeft genomen.

6.4 In het geval de persoon die door Mastilo Studios wenst te worden behandeld jonger is dan 16 jaar, vindt de behandeling/levering door Mastilo Studios itsluitend plaats met schriftelijke toestemming en in aanwezigheid van diens ouder of verzorger. In dat geval geldt de ouder/verzorger als opdrachtgever.

6.5 Mastilo Studios behandelt geen kinderen jonger dan 12 jaar, ook niet met toestemming van ouder/verzorger. Hierop geldt een uitzondering voor het aanbrengen van piercing in de oorlellen bij kinderen vanaf dan 6 jaar.

6.6 Mastilo Studios heeft altijd het recht om aan opdrachtgever te vragen een geldig legitimatiebewijs te tonen, daarvan kopieën te maken en te bewaren. Indien de opdrachtgever geen geldig legitimatiebewijs toont heeft Mastilo Studios het recht de opdracht te weigeren.

6.7 Mastilo Studios heeft het recht een persoon/opdrachtgever te weigeren tot behandeling indien een sterk vermoeden heerst van voorafgaand alcohol of drugsgebruik.

Taal wijzigen